ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQGHN NĂM 2019

Kính mời thầy/cô đọc công văn về việc đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN năm 2019 trong file dưới đây.

Thầy/cô quan tâm xin mời làm đề xuất đề tài theo mẫu đính kèm trong công văn và gửi cả bản cứng và bản mềm về phòng KHCN trước ngày 13/4/2018. 
FacebookTwitterGoogle+
Loading...