DS lớp học phần tạm thời và thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 các môn mời giảng

Gửi các em DS lớp tạm thời và thời khóa biểu các môn mời giảng

Lưu ý có một số môn do sinh viên không thuôc đối tượng được đăng kí nên bị xóa tên khỏi danh sách. Đề nghị SV để ý kĩ lớp mình đăng kí thuộc đối tượng nào trong thời khóa biểu để đăng kí chính xác.
FacebookTwitterGoogle+
Loading...