QUY TRÌNH XIN HOÃN THI KÌ THI CHÍNH

Nội dung quy trình: XIN HOÃN THI KỲ THI CHÍNH

·         Phạm vi áp dụng: 

–          Trong toàn Trường ĐHNN-ĐHQGHN và trong Khoa SPTA

·         Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khoa SPTA

·         Mức độ áp dụng: bắt buộc sinh viên thực hiện theo quy trình sau:

1.                  Tải đơn xin hoãn thi kỳ thi chính theo mẫu trên website của Trường

2.                  Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong đơn, ghi rõ lí do (trùng lịch thi, nếu là ốm thì phải có giấy xác nhận của bệnh viện,…)

3.                   Nộp đơn xin hoãn thi kỳ thi chính sau khi đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu cho VPK (đối với các môn giảng dạy  bằng tiếng Anh) nộp P.Đào tạo (đối với các môn giảng dạy bằng tiếng Việt)

4.                  VPK trình ký Ban chủ nhiệm (đối với những đơn xin hoãn môn thi được giảng dạy bằng tiếng Anh).

5.                  VPK trả lại đơn đã được Ban chủ nhiệm duyệt.

6.                  Sinh viên giữ đơn này và nộp cho VPK (đối với các môn giảng dạy bằng tiếng Anh) để xin thi cùng đợt tiếp theo, và nộp P.Đào tạo (đối với các môn giảng dạy bằng tiếng Việt) để thi cùng kì thi phụ (nếu có).

 

sv._quy_trinh_xin_hoan_thi_ki_thi_chinh
FacebookTwitterGoogle+
Loading...