THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa của trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế nhận bài thường xuyên cho bốn số xuất bản định kì 04 tháng/ 1 số vào tháng 4, 8, và 12 hàng năm.

Xin mời thầy/cô tham khảo thông tin chi tiết trong file đính kèm.

FacebookTwitterGoogle+
Loading...