Record_Tọa đàm Định hướng SV khóa QH2022

Mời thầy cô và các em SV xem lại buổi tọa đàm định hướng SV khóa QH22 theo link bên dưới: https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/tuan34anh2_ulis_vnu_edu_vn/Documents/Documents/Zoom/2022-09-28%2009.09.44%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20T%C3%A2n%20sinh%20vi%C3%AAn%20kh%C3%B3a%20QH2022/Dinh%20huong%20Qh.2022%20ngay%2028.9.22.mp4?csf=1&web=1&e=tIbJ3v

Read more
1 2 3 6