QUI TRÌNH LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI

Thầy/ cô xem qui trình đính kèm để Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi cuối kỳ 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...