QUY TRÌNH THỰC TẬP NGHIỆP VỤ

Nội dung quy trình: THỰC TẬP NGHIỆP VỤ

·         Phạm vi áp dụng: 

–          Chỉ trong nội bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh

·         Đối tượng áp dụng: Sinh vên năm 4 và trưởng các đoàn thực tập Khoa SPTA

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Người thực hiện Ghi chú
1 Xin giấy giới thiệu, các văn bản, biểu mẫu TT từ phòng ĐT VPK Cuối tháng 4
2 Họp định hướng thực tập đợt 1 cho ngành NNA (cho sv đi TT đợt hè) Ngô Hà Thu +SV Đầu tháng 5
3 Cho SV đăng ký TT:

– ĐK theo mẫu vpk:

– Nhận giấy giớ thiệu TT

– Nhận thẻ TT

VPK + SV Tháng 6-tháng 12
4 Họp định hướng thực tập đợt 2 cho ngành NNA (cho sv chưa đi TT) Ngô Hà Thu + SV Tháng 10
5 Thống kê số lượng SV chưa có nơi thực tập để báo cáo phòng ĐT để chuẩn bị cho đợt thực tập theo đoàn VPK Tháng 12
6 Phân đoàn TT cho ngành SPA & NNA (theo đoàn do nhà trường liên hệ) VPK Tháng 1
7 Báo cáo tình hình thực tập của sv sau 1 tuần Trưởng đoàn 1 tuần sau khi đi TT
8 Hết đợt thực tập 6 tuần
9 Kết quả thực tập nộp về vpk
Nộp hồ sơ thực tập nghiệp vụ trong tuần 11của HK2.

 

1.     Ngành NNA

 

Hồ sơ thực tập nghiệp vụ phải được đóng thành quyển

Thứ tự các phần như sau:

a. Bìa ngoài (Theo mẫu)

b. Danh mục văn bản nộp (checklist)

c. Statement

d. CV

e. Kế hoạch thực tập

f. Nhật kí công việc

g. Báo cáo thực tập (bằng tiếng Anh)

h. Phiếu đánh giá của CQTT (có xác nhận đóng dấu của CQTT)- Để ngoài không đóng vào quyển (Để lưu tại vpk)

i. Phiếu chấm báo cáo (để trống)- Để ngoài không đóng vào quyển (Để lưutại vpk)

 

k.  Phiếu đánh giá kĩ năng mềm Để ngoài không đóng vào quyển (Để lưutại vpk)

 

l. Phiếu khảo sát về CQTT và SV (nếu có)

 

– Nộp lại thẻ thực tập (sinh viên đã nhận ở VPK trước khi đi thực tập).Nếu mất hoặc hỏng sẽ phải nộp 50k

 

Lưu ý: Hồ sơ kết quả thực tập sẽ thu theo lớp. Lớp trưởng các lớp thu hồ sơ của sinh viên lớp mình, sau đó nộp VPK. 

 

2.     Ngành Sư Phạm
·         Theo đoàn (trưởng đoàn nộp)

a.     Phiểu đánh giá của từng sinh viên

b.     Phiếu kỹ năng  bổ trợ

·         Tự liên hệ

a.     Phiểu đánh giá của từng sinh viên

b.     Phiếu kỹ năng  bổ trợ

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...