QUY TRÌNH – BIỂU MẪU

Để thuận tiện cho các công việc trong khoa, đề nghị các thầy cô thực hiện đúng quy trình và sử dụng đúng biểu mẫu được cung cấp dưới đây:

DANH MỤC QUY TRÌNH – BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN.

DANH MỤC QUY TRÌNH – BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN.

DANH MỤC QUY TRÌNH – BIỂU MẪU DÀNH CHO KHỐI QUẢN LÝ, VĂN PHÒNG

FacebookTwitterGoogle+